Länkmeny
Visas 7 Februari 19:00

Visas 14 Februari OBS 14:00

Stadgar

STADGAR för Ideella föreningen EllösParken (858500-5906) (Västra Orust Byggnadsförening)

§ 1 Föreningens namn är Ideella föreningen EllösParken, (tidigare namn Västra Orust Byggnadsförening)

§ 2 Föreningen ärideell, politiskt och religiöst obunden. Föreningen har till ändamål: att förvalta fastigheten Glimsås 1:50 med dess byggnader i Orust Kommun

att vara mötesplats för bygden, dess föreningar, föreningar och företag

att hyra ut samlingslokaler och andra lokaler

att själv eller genom annan driva biografrörelse eller likartad verksamhet

att anordna tillställningar i egen eller annans regi.

§ 3 Styrelsen har sitt säte i Orust Kommun.

§ 4 Till medlem antas, efter styrelsens granskning och efter beslut av föreningsstämma, inom Orust Kommun verksam förening, enskilda och juridiska personer, som är villiga att följa Föreningens stadgar och beslut.

Ansökan görs skriftligen till styrelsen.

§ 5 Inträdesavgiften är ett lån på 1 000kr som inte är återbetalningsbar annat än vid likvidation eller konkurs om behållning står till förfogande och endast till de vid tidpunkten för Föreningens upplösning kvarvarande medlemmar. Inträdesavgiften kan höjas efter beslut av Föreningsstämma. Nuvarande medlemmar betalar mellanskillnaden mellan erlagd avgift och beslutad inträdesavgift för att få fortsatt medlemskap.

Inträdesavgiften medför en (1) röst i Föreningsstämman om full avgift erlagts.

§ 6 Medlem skall till Föreningen betala den årsavgift som Föreningsstämman besluter. Första året (2015) med dessa nya stadgar 1 000kr. Utebliven inbetalning, trots skriftlig påminnelse via brev ellere-post medför uteslutning efter 60 dagar.

§ 7 Uppsägning till utträde skall ske skriftligen via brev eller e-post till styrelsen.

§ 8 Medlem som inte iakttar sina förpliktelser mot Föreningen eller som motarbetar Föreningen eller Föreningens syfte, kan efter anmälan av styrelsen uteslutas sv Föreningsstämman. Härvid skall en majoritet av de röstande, utom den för uteslutning aktuella medlemmen, ge sitt bifall.

§ 9 Utesluten medlem fråntas med omedelbar verkan sina rättigheter men är fortsatt skyldig att gottgöra Förenigen för eventuella utestående fordringar eller andra skyldigheter.

§ 10 Föreningens angelägenheter hanteras en styrelse bestående av max 7 ordinarie styrelseledamöter och max 5 suppleanter. Endast en person från varje medlemsförening eller juridisk person kan väljas som ordinarie styrelsemedlem och max 2 personer, representerande förening eller juridisk person kan samtidigt besätta poster i styrelse och revision utsedda av Föreningsstämma.

Ordförande väljs på 1 år och övriga styrelseledamöter på 2 år. Detta görs på så sätt att hälften av de tvååriga styrelseledamöterna väljs varannat år. Suppleanter, revisorer och valberedning väljs på ett år

§ 11 Styrelseledamöter och suppleanter väljs för tiden räknat från Föreningsstämma till Föreningsstämma. Suppleanter inträder i den ordning de blivit invalda.

§ 12 Det åligger styrelsens ordförande att se till att sammanträde hålls, då så erfordras. Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll, vilka skall undertecknas av ordföranden och en styrelseledamot. På efterföljande sammanträde skall protokollet uppläsas och vid önskemål korrigeras.

§ 13 Styrelsen är beslutsför vid endast tre ordinarie ledamöter om dessa är ense. Är fler än tre ledamöter och suppleanter närvarande gäller som styrelsens beslut den mening om vilken de flesta röstande och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. Suppleanterna skall kallas till varje möte men har inte rösträtt men får föra talan. Tjänstgörande suppleant har rösträtt.

§ 14 Styrelsen ska avge ekonomisk rapport varje kvartal som delges styrelsen vid nästkommande styrelsesammanträde. På begäran kan kvartalsrapporten utskickas till medlemmar via e-post.

§ 15 Föreningen tecknas av ordföranden och kassören var för sig samt av tre ordinarie styrelseledamöter i förening.

§ 16 Styrelsen eller annan ställföreträdare för Föreningen får inte utan Föreningsstämmans godkännande avyttra eller med inteckning belasta Föreningens fasta egendom. I sådana ärenden krävs en enig Föreningsstämmas beslut.

§ 17 Föreningens räkenskapsår skall omfatta kalendärår.

§ 18 För granskning av styrelsens förvaltning och Föreningens räkenskaper utses årligen på ordinarie Föreningsstämma, för tiden fram till nästa ordinarie Föreningsstämma, två revisorer samt en revisorssuppleant. På begäran får suppleanten delta i bokslutsrevisionen.

§ 19 Styrelsen skall före den 15 februari närmast efter räkenskapsåret utgång till revisorerna avlämna nödvändigt revisionsunderlag ( verifikationer, banksaldo, styrelseprotokoll etc) förvaltningsberättelse och balansräkning.

§ 20 Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en av dem undertecknad revisionsberättelse, som skall överlämnas till stuyrelsen minst två veckor för den Föreningsstämma på vilken berättelsen skall behandlas. Revisorena skall inom samma tid återlämnade till dem överlämnade redovisningshandlingarna. Revisionsberättelsen skall innehålla redogörelse för resultatet av revisiorernas granskning samt uttalande om anledning till anmärkning föreligger i något avseende beträffande redovisningshandlingarna, Föreningen bokföring eller inventering av Föreningens tillgångar eller i övrigt beträffande förvaltningen av Föreningens angelägenheter. Revisorerna äger även i berättelsen meddela sådant som revisorena anser bör komma till medlemmarna kännedom. Revisionsberättelsen skall innehålla särskilt uttalande angående: Fastställande av balansräkningen Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Styrelsens förslag med anledning av vinst eller förlust enligt balansräkningen Revisor som har, från de i revisonsberättelsen gjorda uttalanden, avvikande mening eller finner särskilt uttalande påkallat, få biboga denna sin mening till revisionsberättelsen. Denna rätt tilldelas även resionssuppleanten.

§ 21 Valberedningen skall bestå av 3 personer varav en är sammankallande. Valberedningen skall skriftligen föreslå lämpliga kanditater till alla val.

§ 22 Medlems rätt att delta i Föreningens angelägenheter utövas på Föreningsstämman eller via styrelseledamöter eller suppleanter. Ordinarie Föreningsstämma hålls årligen före mars månad utgång men senast före sista april. Härvid skall beaktas att revisorerna ges nödvändig tid för granskning som normalt beräknas ta tre veckor, vartill skall läggas mins två veckor enligt § 20 ovan. Extra Föreningsstämma skall utlysas av styrelsen, då styrelsen bedömmer behov av detta. Extra Föreningsstämma skall även utlysas av styrelsen, då det för behandling av uppgivet ändamål skriftligen begärs av medlem. Styrelsen bestämmer var Föreningsstämman skall hållas. Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som syrelsen utsetts för detta.

§ 23 Vid Föreningsstämma har varje medlem som erlagt beslutad årsavgift en röst. Varje medlem kanhögst representera en (1) fullmakt. Som beslut på Föreningsstämman gäller, utom i fall som ändring av stadgar samt försäljning av fast egendom, den mening för vilken de flesta rösterna avges. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning, medan andra frågor gäller den mening som biträds av ordföranden.

§ 24 Genom styrelsens försorg skall på Föreningsstämman föras protokoll, som skall godkännas av stämmans ordförande och justeras av två på stämman utsedda personer. Senast inom två veckor efter stämman skall protokollet finnas tillgängligt för medlemmarna. På begäran skickas protokollet ut per e-post.

§ 25 Kallelse till Föreningsstämman skall ske genom brev eller e-post till medlemmarna. Kallensen går till den, av medlemmarna utsedda kontaktmannen. Om sådan inte angivits skickas kallelsen till medlemmens Ordförande eller Verkställande direktör. Kallelseåtgärd ska vara vidtagen senast två veckor före ordinarie och senast tio dagar flre extra Föreningsstämma. Mellan två på varandra följande Föreningsstämmor skall förflyta minst en månad.

§ 26 I kallelse till Föreningsstämma skall anges de ärenden som förekomma på stämman. Med kallelsen skall bifogas nödvändiga underlag för behandling av ärendenna.

§ 27 Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma: 1: Val av ordförande 2: Val av protokollförare 3: Val av två justerare att jämte ordförande justera dagen protokoll 4: Fråga om stämmman utlysts i behörig ordning 5: Fastställande av röstläng 6: Godkännande av dagordning 7: Medlemmarnas synpunkter 8: Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret 9 Revisorenas berättelse 10: Fråga om fastställande av resultat och balansräkning 11: Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter 12: Beslut med anledning av vinst eller förlust enlig balansräkningen 13: Bestämmande av medlemslån och årsavgift enligt § 5 och § 6 14: Bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter och revisorer 15: Val av styrelseledamöter och suppleanter samt ordförande och kassör 16: Val av revisorer och en suppleant 17: Val av valberedning 18: Övriga ärenden Vid Extra Föreningsstämma får andra ärenden inte bli föremål för beslut än de som angivits i kallelsen.

§ 28 Uppkommen vinst skall efter Föreningsstämmans beslut fonderas eller fördelas lika mellan medlemmarna från 2015 eller derfter.

§ 29 Vid föreningen upplösning skall Föreningsstämma bestämma hur behållna tillgångar skall fördelas.

§ 30 För beslut om ändringar av dessa stadgar gäller att Föreningens samtliga medlemmar skriftligenförenat sig om detta eller att beslutet fattas på två följande ordinarie Föreningsstämmor och därvid godkänts. Om beslutet avser änding av §§ 2, 5, 7, 8, 16, 28, 29, 30 av samtliga röstande. Om beslutet avser ändringar av stadgarna i övrigt av minst tre fjärdedelar av de röstande.

§ 31 Tvister mellan Föreningen å ena sidan, samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator, medlem å andra sidan, skall avgöras enligt lagen om skiljemän.

Dessa stadgar är antagna efter underskrift av samtliga nuvarande medlemmar den 31 mars 2015.

Folkpartiet på Orust, Moderata samlingspartiet på Orust, Centerpartiet på Orust, Orust Arbetarekommun, Vänsterpartiet på Orust, Västra Orust Företagarförening, Föreningen Ellös, Morlanda PRO, Ellös Biografförening, Teaterföreningen Vågspel, Morlanda GoIF

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.